English

Atlas Llenyddol

Plotio Nosfelau Saesneg yng Nghymru

Dilyn cynnydd

Atlas Llenyddol: Plotio Nosfelau Saesneg yng Nghymru

Mae Atlas Llenyddol yn ymarfer yr hyn a elwir gan ddaearyddwyr llenyddol yn fapio dwfn. Bydd yn cynnwys nid yn unig cyfeiriadau daearyddol i leoedd go iawn a dychmygol mewn llenyddiaeth Cymreig, ond hefyd gwybodaeth hanesyddol, diwylliannol a chymdeithasol ynglŷn â'r ardaloedd hyn.

Bydd yr Atlas Llenyddol hefyd yn cynnwys deunydd ffilmig, ffotograffig a sain, sylwebaethau academaidd a beirniadol, detholiadau o lyfrau a chyfweliadau gydag awduron. Bydd yr Atlas Llenyddol yn darparu teithiau rhithwir o'r lleoliadau a ddefnyddiwyd yn y nofelau a chyfarwyddiadau. Felly bydd modd dilyn y teithiau ar droed. Trwy wneud hyn, bydd ein dealltwriaeth o'r berthynas rhwng y testun llenyddol a daearyddiaeth yn gwella.


Mae'r prosiect hwn yn arddangosiad rhyngddisgyblaethol o bŵer daearyddiaeth lenyddol i gynnig mewnwelediad i'r cysylltiadau hanfodol rhwng pobl, llenyddiaeth a'r tir.

Nodau ac Amcanion

Mae gan y prosiect dri phrif amcan:

  1. Annog darllen beirniadol a gweithredol hanesion ffuglennol
  2. Hyrwyddo dealltwriaeth sut gall llenyddiaeth helpu i gryfhau hunaniaeth unigol a chymunedol
  3. Hybu twristiaeth ddiwylliannol

Yn fwy penodol, bydd y prosiect yn ogystal yn:

  1. Darparu gofod creadigol a deallusol ar gyfer y cyhoedd ac ysgolheigion
  2. Annog darllenwyr i fyfyrio am eu hunaniaeth gyda lleoedd Cymreig
  3. Archwilio cysylltiadau cysyniadol rhwng diwylliant a lle
  4. Datblygu daearyddiaeth lenyddol fel maes rhyngddisgyblaethol datblygol
  5. Archwilio potensial Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) a thechnolegol wrth fynegi gwybodaeth lenyddol a daearyddol.

Amserlen y Prosiect

Rhan 1

Haf 2016

Rhan 1 o'r prosiect yw creu gwefan newydd. Disgwylir i'r wefan gael ei lansio yn Haf 2017.

Rhan II

Haf 2017 i Haf 2018

Bydd Rhan II yn dadansoddi defnyddiau'r wefan. Bydd hyn yn cynnwys recriwtio grwpiau ffocws i archwilio'r ffyrdd mae'r darllenwyr yn ymgysylltu gyda gweithiau ffuglennol a daearyddiaeth drwy eu defnydd o'r wefan. Yn ogystal, drwy gydweithio gyda'n partneriaid, Llenyddiaeth Cymru, bydd y prosiect yn trefnu teithiau llenyddol fydd yn defnyddio adnoddau'r wefan ac yn archwilio lleoliadau o'r testunau hyn. Cynhelir y rhain rhwng Haf 2017 a Haf 2018.

Rhan III

Wedi Haf 2018

Bydd Rhan III (wedi Haf 2018) yn cyfathrebu mewnweliadau'r prosiect drwy adroddiadau, papurau academaidd, gwyliau rhyngwladol, cynadleddau, digwyddiadau cyhoeddus agored, a'r wefan ei hun.

Fideo 360

Gŵyl y Gelli 2016

Dr Jon Anderson yn cyflwyno Atlas Llenyddol.

Gwyliwch gyflwyniad Saesneg Dr Jon Anderson, Prifysgol Caerdydd, yng Ngŵyl y Gelli mewn fideo 360.

Dr Jon Anderson

Page and Place

Page and Place: Ongoing Compositions of Plot yn archwilio'r cysylltiadau allweddol rhwng y bydoedd llenyddol a llythrennol.

Mae'r llyfr yn archwilio sut mae bydoedd dychmygol straeon a nofelau yn croestorri, gwrthdaro ac yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o'r lleoliadau materol o'm cwmpas. Mae'n archwilio sut mae straeon llenyddol yn ail lunio ein dealltwriaeth o'r byd ac yn archwilio materion cynrychiolaeth, dehongliad a'r defnydd o'r tudalennau a'r lleoedd cysylltiedig. Er ei bod hi'n gyffredin i weld y berthynas rhwng y llenyddol a'r llythrennol fel dwy elfen ar wahân, mae'r llyfr hwn yn awgrymu bod y ffin ei hun yn fwy dychmygol na real. Mae 'Page and Place' yn dangos y dadleuon hyn gan ddefnyddio straeon, hanesion a chyfweliadau symudol gydag ysgrifenwyr o Gymru, yn cynnwys Iain Sinclair, Malcom Pryce, Niall Griffiths, a Gillian Clarke. Drwy wneud hynny, mae'n cyfrannu ymhellach at greu'r mapiau dyrys o ddaearyddiaeth go iawn a dychmygol Cymru.

Clawr 'Page and Place' gan Jon Anderson